Obecné popisy obsazovaných IT pozic

Jobs Consulting > Popis obsazovaných IT pozic


Operations Engineer
Sustaining Engineer
Developer / Analytik
Software Tester
Product Integration Engineer
SW Configuration Engineer / Build Manager
Verification Engineer
Project Manager / Team Leader
System Administrator
System Architect / Software Architect / Security Architect
Software Engineer
IT Consultant / ICT Consultant
IT Coordinator
Account Manager / Key Account Manager

Operations Engineer

Operations Engineer je součástí technické frontové linie mezi zákazníkem a firmou poskytující technická řešení. Jeho hlavní pracovní náplní je instalace produktů a poskytování technické podpory. Instalace produktů dané firmy probíhá většinou přímo u zákazníka - s tím souvisí i vyšší nároky na flexibilitu ve smyslu nutnosti cestování. V rámci supportu je Operations Engineer první, komu v případě problému zákazník zavolá.

Tato pozice obecně vyžaduje znalost používaných operačních systémů (v případě Unixových systémů znalost skriptování v shellu), samotných instalovaných produktů a softwaru třetích stran. Dále znalost sítí - TCP/IP, např. Cisco komponenty, atp. Vítána je samozřejmě "problem-solver" povaha. Protože je potřeba komunikovat se zákazníky často z celého světa, předpokládá se dobrá znalost anglického jazyka.

Sustaining Engineer

Sustaining Engineer většinou jako součást týmu tvoří mezičlánek mezi Operations Engineery a vývojáři. Hlavní náplní práce Sustaining Engineera je řešení incidentů zákazníka. Jedná se o jakousi druhou linii supportu - dostávají incidenty, které tým Operations Engineerů není schopen vyřešit. Zpravidla se jedná o problémy na úrovni programového kódu, které je třeba patchovat.

Z čehož plyne, že Sustaining Engineer musí mít intenzivní znalost programovacího jazyka (většinou C/C++). Dále solidní znalost operačního systému (většinou Unixového typu). Předpokládá se "problem-solver" povaha a schopnost odladit ("debugovat") problém. Vzhledem k tomu, že Sustaining Engineer je nucen komunikovat napříč geografickým spektrem, předpokládá se i solidní znalost anglického jazyka.

Developer / Analytik

Developer nebo analytik se podílí především na vývoji softwarových řešení. Jeho působnost může být však rozšířena o analýzu, návrh, testování a integraci těchto softwarových řešení. To znamená že se může podílet na všech částech životního cyklu projektu - od definování požadavků přes návrh, samotné programování a testování až k poimplementační podpoře a rozvoji.

Developer či analytik musí mít dobrou znalost nebo zkušenosti požadovaného programovacího jazyka a to vetšinou vysokoúrovňového - Java, C/C++, atp. S těmito programovacími jazyky se většinou váže i znalost OOP (objektově orientované programování). Samozřejmostí je jistá znalost operačního systému, pod kterým má být produkt nebo řešení vyvíjeno - Linux/Unix, MS Windows, atd. Výhodou je znalost metodik vývoje software - např. RUP (Rational Unified Process) a také modelovací jazyk UML (Unified Modeling Language). Úroveň znalosti anglického jazyka by měla být dostačující alespoň pro porozumění dokumentaci.

Software Tester

Software Tester nebo jen Tester má jako hlavní pracovní náplň otestovat výstup (aplikace, programová komponenta, atp.) developerů. Pokud aplikace testy neprojde, vrací se zpět k developerům, kteří danou chybu opraví a nechají aplikaci znova otestovat. Pokud Software Tester shledá aplikaci otestovanou (tzn. úspěšně prošla všemi potřebnými testy), předává ji dál produktové integraci. Stručně by se dalo říci, že jakákoliv práce developerů musí být otestována. Software Tester se tedy zabývá manuálním i automatickým funkčním testováním, testováním zátěže a výkonnosti a dalšími testy (např. bezpečnosti, použitelnosti, instalovatelnosti, atd.) softwarových řešení.

Software Tester by měl mít vysoké povědomí o operačních systémech (podle potřeby především Unix/Linux nebo MS Windows). Měl by mít alespoň teoretické znalosti databází a databázových aplikací jako např. Informix, Oracle a dále síťové (síťové protokoly, model ISO/OSI), softwarové a hardwarové architektury. Předpokládá se "problem-solver" povaha, schopnost odladit ("debugovat") problém a smysl pro detail. Úrověň znalosti anglického jazyka by měla stači minimálně pro porozumění dokumentaci.

Product Integration Engineer

Product Intergration Engineer (někdy také označován jako Platform Integration Engineer) dostává výstup Software Testera a jeho úkolem a zodpovědností je připravit dané řešení pro co nejsnadnější instalaci u zákazníka. Pokud bychom se drželi striktně této definice, tak by práce Product Integration Engineera končila tím, že by se výsledné řešení dalo nainstalovat jedním stisknutím tlačítka. Tak to samozřejmě v praxi většinou nefunguje a jsou definovány limity, které určují, kde práce Product Integration Engineera končí. A to v závislosti na konkrétní situaci a konkrétních procesech v dané společnosti. Tyto aktivity tedy zahrnují instalace a integrace komponent operačního systému, síťových komponent a samotných aplikací. Dále fungování integrovaných komponent - tzv. integrační testování. A také komunikace s interními a externími dodavateli a operačními inženýry.

Product Integration Engineer by měl mít celkové povědomí o současných HW/SW technologiích. Dále by měl ovládat operační systémy Linux/Unix nebo MS Windows podle potřeby a to včetně enterprise řešení - clustery, disková pole, virtualizace atp. Potřebná může být i znalost síťových komponent - např. Cisco komponenty (routery, switche, load balancery). Potřebná je i přiměřená znalost skriptování - především v systémech Unixového typu. V některých případech je Product Integration Engineer nucen používat prostředky pro hromadné a automatizované inslatační procedury. Znalost anglického jazyka by měla být na komunikativní úrovni.

SW Configuration Engineer / Build Manager

SW Configuration Engineer (nebo Build Manager) je zopodvědný především za finální tvorbu softwarových balíčků a jejich umístění na distribučním serveru. Další hlavní činností SW Configuration Engineera je údržba a konfigurace softwaru pro správu verzí (ClearCase, CM Synergy, CVS, atp.). V tomto ohledu se očekává i podpora, popř. školení uživatelů, kteří tyto systémy používají - developeři, testeři, integrační inženýři, atd.

SW Configuration Engineer by měl zvládat skriptování v shellu (Bash, atp.), tvorbu RPM balíků a tvorbu ISO obrazů. Dále by měl ovládat požadovaný software pro správu verzí.

Verification Engineer

Verification Engineer zajišťuje kontrolu vyvíjených produktů v souladu s Quality Management Systémem. Testuje a analyzuje chování produktů ve srovnání s požadavky (většinou project managementu) a také např. síťovými specifikacemi a standardy. Verification Engineer většinou také připravuje specifikace pro testování, spravuje testovací nástroje a tvoří reporty.

Požadavky na Verification Engineera jsou podobné jako požadavky pro Software Testera. To znamená znalost operačních systémů - Linux/Unix nebo MS Windows podle potřeby verifikovaných produktů. Dále znalost některého skriptovacího jazyka - Bash, Perl, Tcl/Tk, atp. Předpokládá se i dobrá znalost síťových standardů, protokolů a architektur - ISO/OSI, TCP/IP, atd. Zkušenější Verification Engineer by měl znát i samotné verifikační metody.

Project Manager / Team Leader

Project Manager / Team Leader v oboru IT/ICT má na starosti vedení projektu jako takového. Znamenáto, že je zodpovědný na termíny dodání, kvalitu výstupu, delegování činností na jednotlivé členy týmu, jednání s kooperujícími partnery nebo dodavateli, reportování svému nadřízenému, atd. Projektem se myslí jasně definovaná činnost s výstupy a vstupy - např. vývoj produktu nebo jen určité komponenty produktu, testování produktu, integrace produktu nebo také support či administrace. V některých firmách se termíny Project Manager a Team Leader vykládají trochu jinak - Team Leader může být nadřazený k pozici Project Manager. Záleží na individuální hiearchii organizace.

Project Manager / Team Leader by měl mít především vysoké povědomí o oblasti, kterou vede, používaných technologiích a principech. Paralelně s tím by měl dobře ovládat softskills - komunikace, delegování, řízení a vedení lidí, plánování, time management, atp. Plynulá angličtina se bere jako samozřejmost pro zájemce o tuto pozici v mezinárodních společnostech. Tato pozice zpravidla vyžaduje ovládání kancelářských programů jako MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, MS Outlook, atd.

System Administrator

System Administrator má obecně na starosti interní infrastrukturu, systémy a pracovní stanice (work stations). Ve větších firmách je součástí týmu administrátorů, který má na starosti fyzickou i softwarovou instalaci a správu serverů a pracovních stanic, síťové infrastruktury, řešení interních incidentů a podporu uživatelů.

System Administrator musí být především dobrý problem solver. Předpokládá se znalost Unixu/Linuxu, MS Windows, sítí a fyzické architektury hardwaru.

System Architect / Software Architect / Security Architect

Architect v pojetí IT je vysoká technická (hard-skill) pozice. Z hlediska vývoje software rozlišujeme především Software Architecty. V oblasti návrhu systému, nových služeb, atp. pak System Architecty. Security Architect se pak věnuje oblasti bezpečnosti IT. Společným znakem Architectů je, že navrhují, tvoří design a to bez ohledu na oblast působení. Pokud to vztáhnu na Software Architecta, tak jeho hlavní činností je návrh softwaru podle potřeb product managementu nebo podle potřeb zákazníka. Mezi další činnosti může patřit analýza rizik, komunikace s dodavateli, koordinace projektu, atd.

Architect je obecně seniorská pozice, na které se očekává mnoho let praxe. Znalosti v oboru musí být na výborné úrovni. Software Architect musí mít např. výborné znalosti v oblasti vývoje software. Komunikační dovednosti se předpokládají, že budou na dobré úrovni.

Software Engineer

Software Engineer je většinou členem vývojového týmu a jeho hlavní činností by měl být vývoj software. Ovšem často je tato pozice ohýbána do roviny pozice Product Integration Engineer nebo IT Consultant. Takže celková náplň může zahrnovat celý životní cyklus softwarového projektu od správy požadavků po instalaci a údržbu (sustaining).

Software Engineer je pozice, která vyžaduje především znalost některého vysokoúrovňového programovacího jazyka - např. Java (také platforma J2EE), C/C++, atd. Dále je vyžadována základní znalost platformy, na které se dané softwarové řešení vyvíjí - např. MS Windows, Linux, atp. Výhodou je jiště znalost alespoň procesů vývoje software - např. RUP, Agile Software Development, atp. Úroveň znalost anglického jazyka závisí na konkrétní společnosti - většinou alespn porozumění dokumentaci.

IT Consultant / ICT Consultant

Hlavní znakem IT/ICT konzultanta je fakt, že komunikuje se zákazníkem (popř. zákazníky). IT Consultant je často nasazen přímo u zákazníka, kde může lépe plnit své pracovní úkoly. Termín konzultant skrývá obecně velmi široký význam. Ovšem v oblasti IT je touto pozicí většinou myšlena osoba, která zajištuje a integruje dané řešení podle potřeb a požadavků zákazníka. Tzn. zabývá se jak správou požadavků, výběrem nejvhodnějšího řešení, tak následnou implementací. U větších projektů samozřejmě pusůbí celý tým IT konzultantů i dalších specialistů.

Specifikace odborných znalostí je velmi individuální záležitost. Obecně je požadována znalost dané oblasti (např. Content Management Systems, Network Security, atd.) a dále znalost řešení v dané oblasti i znalost samotného tržního odvětví. Projev i vystupování by měli být na velmi slušné úrovni. U firem, jednajících se zahraničními klienty, se předpokládá i plynulá znalost anglického jazyka slovem i písmem.

IT Coordinator

IT Coordinator je především vysoce kvalifikovaným a profesně zkušenným členem týmu. Tato osoba je většinou pověřena Project Managerem nebo Team Leaderem k výkonu specifických a koordinačních úkolů. Může se jednat například o přerozdělování či delegování činnosti mezi ostatní členy týmu. Jeho profesní zkušenosti a znalosti ho stavějí do pozice jakéhosi mentora týmu, který zná odpověď na každou otázku, obrazně řečeno. IT Coordinator má tedy vyšší pravomoce než řadoví členové týmu, ale zároveň nižší než vedoucí týmu či projektu.

Hlavním požadavkem je především vysoká profesní zkušenost a znalosti v požadované oblasti.

Account Manager / Key Account Manager

Account Manager se zabívá vyhledáváním nových obchodních příležitostí u nových i stávajících zákazníků. Spolupracuje s product managementem, kterému také prezentuje své návrhy a nabídky. Account Manager může být i osoba, která vytváří prodejní plány.

Pozice Account Managera tedy vyžaduje důslednou orientaci na zákazníka. Profesionální vystupování a prezentování je tedy klíčovou vlastností pracovníka na této pozici. U mezinárodních korporací je plynulá znalost anglického jazyka samozřejmostí.

Poznámka: Seznam IT pozic je pouze informativní a není úplný. V praxi se společnosti nemusí striktně držet popisované pracovní náplně jednotlivých pozic ani podobného rozdělení IT pozic. Menší společnosti zpravidla spojují více z popisovaných pozic do jedné. U velkých technologických společností je podobné rozdělení více zřejmé.


PROČ SE HLÁSIT PŘES JOBS CONSULTING?

  • Dostanete podrobné informace o nabízených společnostech, pracovních pozicích včetně platového rozmezí i samotném příjímacím pohovoru! Disponujeme konzultanty, kteří mají v oboru IT velkých korporací široké zkušenosti a někteří jako linux specialisté sami pracovali. Budete vědět, do čeho jdete.

  • Jednáme rychle, efektivně a s individuálním přístupem! Nezdržujte se dlouhými schůzkami v ostatních personálních agenturách, když to není nutné. S námi Vás po společné dohodě může cílová firma kontaktovat někdy ještě týž den.

  • Získáte jeden z hodnotných bonusů! Do odvolání jsme pro Vás navýšili bonusy na dvojnásobek běžné hodnoty!

Jobs Consulting bonus - hardware a elektronicke zboziBONUS: elektronické zboží a hardware dle vlastního výběru v celkové hodnotě 10 000 KčNEBOJobs Consulting bonus - Kindle a knihyBONUS: nový Kindle s klasickými i elektronickými knihami dle vlastního výběru v hodnotě 10 000 Kč

Jobs Consulting - prestižní IT pozice
SPECIALISTÉ NA LINUXOVÉ POZICE
  • Odpovídáme do 24 hodin a to vždy.
  • Připravíme Vás na přijímací pohovor.
  • Získáte hodnotný bonus za sebe i Vámi doporučené kandidáty.
  • Poskytujeme zkušenosti přímo od IT pracovníků cílových společností.
  • Spojte se s našimi konzultanty s linuxovým backgroundem.
Hlavní strana | Profil a služby | Reference | Kontakt